Administrator

Adresa:

str. George Bacovia nr. 57, 600238, Bacău

Telefon: 0234-588 337; Fax 0234-588 337

E-mail: spjdbacau@yahoo.com

Conducere: Director ing. Lenuța Ardeleanu

Şef serviciu administrarea drumurilor, siguranţa circulaţiei, banca de date: ing. Mihai Egarmin

Şef serviciu contabilitate, implementare proiecte, administrativ: ec. Daiana Carleta Ardeleanu

Profil de activitate:

Serviciul Public Judeţean de Drumuri are ca obiect de activitate administrarea, proiectarea, construirea, întreținerea, modernizarea drumurilor și podurilor
 
| Activități | Declarații de avere și de interese |

 

Atribuții:

- Elaborează studii, prognoze și programe anuale și de perspectivă, pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri și le propune spre aprobare autorităților competente;

- Elaborează documentații tehnico-economice și organizează lucrările de administrare, dezvoltare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, cu asigurarea stării de viabilitate și siguranță a circulației;

- Controlează și aplică normele specifice activității privind siguranța pe drumurile județene, constată și aplică sancțiunile contravenționale privind siguranța circulației pe drumurile județene și comunale, conform H.G. nr. 36/29.01.1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în bună stare a drumurilor publice;

- Face propuneri pentru clasarea și încadrarea drumurilor județene și comunale, potrivit prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;

-  Avizează și emite autorizațiile pentru instalațiile, construcțiile și lucrările de orice fel care se execută în zonele drumurilor județene sau traversarea acestora;

- Emite autorizații pentru transporturile pe drumurile județene care au greutăți și gabarite care depășesc prevederile legale și controlează respectarea prevederilor din aceste autorizații;

- Organizează și execută recensământul circulației pe drumurile județene și prelucrează datele rezultate;

- Face propuneri pentru îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor, în vederea dezvoltării unitare a infrastructurii de drumuri din judet;

- Asigură organizarea intervențiilor necesare pentru prevenirea și/sau eliminarea operativă a avariilor, restricțiilor sau altor situații generale de calamități pe drumurile județene;

- Organizează și răspunde de îndeplinirea programelor anuale privind drumurile județene și utilizarea, potrivit legii, a fondurilor alocate;

- Întocmește și răspunde de realizarea programului de protecție a muncii și prevenirea poluării mediului;

- Execută proiecte pentru lucrări noi, investiții, întreținere și reparații drumuri, poduri și clădiri, inclusiv în regim de subproiectare;

- Organizează activitatea pentru perioada de iarnă, întocmește și prezintă Consiliului Județean programul de combatere a înzăpezirii;

- Urmărește comportarea rețelei de drumuri față de acțiunea traficului și agenților naturali și propune măsuri pentru exploatarea optimă a rețelei de drumuri;

- Realizează inventarierea anuală a patrimoniului;

- Ia măsuri și răspunde de paza și integritatea patrimoniului încredințat spre administrare;

- Realizează programul propriu de cercetare, proiectare și informatizare;

- Organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere, potrivit normelor legale și convențiilor internaționale;

- Operează și ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile județene;

- Informează operativ conducerea Consiliului Județean cu problemele specifice privind drumurile județene și comunale. | înapoi |

Program de activități:

- desfășoară activități de urmărire a execuției în condiții optime și de calitate a lucrărilor pe drumurile județene;

- elaborează studii și le transmite serviciului Programe - Prognoze a Consiliului Județean pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri județene;

- face propuneri pentru clasarea și încadrarea drumurilor județene conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

- avizează și emite autorizații pentru instalațiile, construcțiile și lucrările de orice fel care se execută în zonele de siguranță a drumurilor județene sau pe care le traversează;

- realizează administrarea, întreținerea și exploatarea rețelei de drumuri și poduri județene în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

- emite autorizații speciale pentru transporturile pe drumurile județene care au greutăți și gabarite ce depășesc prevederile legale și asigură controlul respectării prevederilor din aceste autorizații;

- organizează și execută recensamântul circulației pe drumurile județene, centralizează și prelucrează datele respective;

- asigură aplicarea și executarea la timp a tuturor sarcinilor ce decurg din legi, ordonanțe, hotărâri ale organelor de stat;

- face propuneri pentru îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor județene în scopul dezvoltării armonioase a rețelei teritoriale;

- organizează activitatea de iarnă, întocmind programul de combatere a înzăpezirii drumurilor județene și îl supune spre aprobare Consiliului Județean Bacău;

- elaborează studii, cercetări, documentații și proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor, de perfecționarea proceselor tehnologice, introducerea de procedee și metode noi, colaborează cu institutele de cercetare pentru realizarea temelor propii de cercetare;

- urmărește modul în care se comportă rețeaua de drumuri județene față de acțiunea traficului, agenților naturali, analizând materialul tehnic-documentar pentru determinarea condițiilor optime de exploatare a drumurilor;

- elaborează propunerile pentru programele anuale și de perspectivă pentru realizarea lucrărilor de administrare, întreținere, reparații, modernizări, investiții și de dezvoltare a rețelei rutiere;

- organizează și răspunde de îndeplinirea programelor anuale aprobate de Consiliul Judetean Bacau și de utilizarea rațională în conformitate cu prevederile locale a fondurilor alocate de la bugetul local și de la fondurile speciale;

- stabilește necesarul de materiale de aprovizionat și a transporturilor pentru activitatea proprie, încheind contractele necesare, urmărind și răspunzând de realizarea lor;

- informează periodic conducerea Consiliului Județean Bacău și Delegația Permanentă cu problemele specifice activității de drumuri;

- încheie contracte cu terți pentru realizarea unor programe în domeniul informaticii, realizării de reparații și întreținere a drumurilor;

- asigură efectuarea inventarierii generale a patrimoniului pe care îl administrează;

- ia măsuri pentru organizarea activității de apărare a patrimoniului și buna gospodărire a acestuia;

- ia măsuri și urmărește asigurarea disciplinei în cadrul instituției;

- reprezintă Consiliul Județean, în limita competențelor acordate, la consfătuiri și acțiuni pe plan intern, organizate pe teme de drumuri și poduri;

- prezintă Consiliului Județean propuneri pentru concesionarea și închirierea de bunuri proprietate publică, conform prevederilor legale;

- coordonează și urmărește realizarea programului propriu de cercetare, proiectare și informatică;

- asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau altor situații provocate de calamități pe drumurile locale;

- organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu normele în vigoare și convențiile internaționale;

- operează și ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile județene;

- gestioneză fondurile speciale constituite conform legii, repartizate de către Consiliul Județean, conform legislației în vigoare, pentru lucrările programate la acest capitol. | înapoi |


Declarații de avere și de interese:

| înapoi |

 
Close Search Window