Administrator

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Bacău:

Constituția României, republicată;
Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Close Search Window