Administrator

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU, cu sediul în Bacău, Calea Mărășești nr. 2, cod poștal 600017, județul Bacău, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prezenta informare explică modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local servește la:

 • servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • ordine publică;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • dezvoltarea urbană;
 • evidenţa persoanelor;
 • întreținerea podurilor şi drumurilor publice;
 • servicii comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • servicii de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim-ajutor;
 • activităţi de administraţie social-comunitară;
 • locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea Consiliului Județean Bacău sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza Consiliului Județean Bacău;
 • impozite și taxe locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • colectare debite/recuperare creanțe;
 • emitere de autorizații/licențe;
 • gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Consiliului Județean Bacău;
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Consiliului Județean Bacău;
 • stare civilă;
 • urbanism și amenajarea teritoriului;
 • registrul electoral - evidență electorală;
 • Registratură, resurse umane, relații publice, fond funciar, secretariat;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, angajaților și reprezentanților furnizorilor de servicii cu care instituția se află în relație contractuală, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, reglementate de legislația în vigoare.

Categoriile de destinatari spre care se pot divulga datele cu caracter personal sunt autoritățile publice centrale și locale, autoritățile judecătorești și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 sunt:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15) - model cerere;
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art. 16) - model cerere
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17) - model cerere
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18) - model cerere
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) - model cerere
 • Dreptul la opoziţie (art. 21) - model cerere

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:

 • la sediul Consiliului Județean Bacău, Calea Mărășești nr.  2, Bacău, județul Bacău
 • la adresa de e-mail a Consiliului Județean Bacău: dpo@csjbacau.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune pângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.

 
Close Search Window